Snel kiezen
Zoek op kleur
Zoek op land
Zoek op producent
Zoek op herkomstgebied

-1- 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij, nader te noemen: de wijnhandelaar-slijter. 

-2- 
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen. De overeenkomst is aan de zijde van de wijnhandelaar-slijter eerst bindend doordat zij door hem schriftelijk is bevestigd of doordat de wijnhandelaar-slijter daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt. 

-3- 
Betaling dient à contant te geschieden, zonder korting of compensatie. Ingeval van te late betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of inverzuimstelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd van 1½ % op maandbasis. Alle invorderings kosten, zowel gerechtelijke – waaronder begrepen proceskosten en kosten van faillissements aanvrage - als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij bevoegd de koop te ontbinden met behoud van eventueel recht op schadevergoeding. 

-4- 
De wijnhandelaar-slijter blijft te allen tijde gerechtigd, alvorens tot aflevering over te gaan of reeds begonnen leveringen voor te gaan, van opdrachtgever zekerheid te verlangen dat de betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. 

-5- 
Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij neemt geen garantie op zich omtrent levertijd. Niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van overmacht is Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij gerechtigd te zijner keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog en oorlogsgevaar; gehele of gedeeltelijke mobilisering, verbod op in- en uitvoer, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die levering aanzienlijk meer bezwaarlijk of meer kostbaar maken dan deze tijdens het afsluiten van de overeenkomst was, gebrek aan vervoersgelegenheid, werkstaking, uitsluiting, oproer, brand, en in het algemeen iedere oorzaak welke de wijnhandelaar-slijter niet kan worden toegerekend. 

-6- 
De eigendom van de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever, zodra Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij van de opdrachtgever niets meer te vorderen heeft, voordien mag er niet ten nadele van Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij over beschikt worden. 

-7- 
Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van zijn werknemers of van derden, die door hem zijn ingeschakeld, noch voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden, dan wel schade ontstaan voor de opdrachtgever en/of als gevolg van te laat leveren. 

-8- 
Reclames moeten terstond na ontvangst van de zaken bij Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij worden ingediend. Indien de reclame naar het oordeel van Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij juist is, zal hij te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, zijnde Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij niet tot vergoeding gehouden. 

-9- 
Indien na het sluiten van de koopovereenkomst de valuta waarin is verkocht meer dan 5 % devalueert, is de wijnhandelaar-slijter bevoegd de koopprijs dienovereenkomstig te herzien. Indien zulks leidt tot een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval Ruchtie's Wijnhandel-Slijterij niet tot enige schadevergoeding is gehouden. 

-10- 
In voorkomende gevallen kunnen bezorg- en/of verzendkosten in rekening worden gebracht. 

-11- 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

Even geduld a.u.b.